Cuộc cách mạng triệt để nhất trong lịch sử

Trong lịch sử nước nhà đã diễn ra nhiều cuộc cách mạng, nhưng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng vĩ đại nhất, đã làm thay đổi toàn diện và triệt để cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh của đất nước.

Không giống như nhiều cuộc cách mạng trước đây, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức – những người tiên phong trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhiệm vụ cách mạng của Đảng là trục xuất đế chế xâm lược, lật đổ chế độ phong kiến, giành lại hòa bình, độc lập và tự do cho dân tộc. xây dựng nhà nước của nhân dân, mang lại một cuộc sống ấm áp và hạnh phúc cho toàn dân.

Nhiệm vụ cách mạng của Đảng là phù hợp với nguyện vọng và khát vọng của nhân dân, vì vậy Đảng được tuyên truyền rộng rãi khắp mọi miền của đất nước với sự hỗ trợ, ủng hộ và niềm tin đầy đủ.

Đảng đã thực hiện thành công cuộc nổi dậy chung của nhân dân ở mọi nơi trên đất nước với tinh thần, quyết tâm của quân đội và nhân dân trong cả nước để “giải phóng chúng tôi”, “Ngay cả khi chúng ta phải đốt cháy Trường Sơn Núi, chúng ta phải được xác định là độc lập. ”

Khởi động thành công, Đảng thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, tổ chức hệ thống chính quyền nhân dân.

Tuyên bố của Chính phủ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945, tuyên bố trước mặt nhân dân cả nước, cũng như các quốc gia và dân tộc trên thế giới, khẳng định hòa bình, độc lập dân tộc, quốc gia chủ quyền, quyền bình đẳng, tự do, thịnh vượng và hạnh phúc phải được tôn trọng.

Nhà nước thuộc địa, sự thống trị, sự áp bức và bóc lột của thực dân, phát xít và các tay sai phong kiến ​​hoàn toàn bị bãi bỏ. Nhà nước của nhân dân được hình thành, tất cả lợi ích của đất nước là của nhân dân. Đây là quốc gia dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cùng với tổ chức hệ thống Nhà nước, ta còn tiến hành bầu cử Quốc hội, ban hành Hiến pháp trong đó xác định rõ: Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.

Đất nước là một khối thống nhất, không thể phân chia. Mọi công dân phải có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng Hiến pháp, tuân theo và bình đẳng trước pháp luật.

Mọi người được tự do ngôn luận, hội họp, xuất bản, tín ngưỡng, cư trú và đi lại… Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, gắn chặt lợi ích đất nước với quyền lợi và nghĩa vụ công dân, tạo nguồn lực để Đảng ta phát huy sức mạnh toàn dân khôi phục và xây dựng kinh tế